Het Intermutualistisch Agentschap zoekt een data analist - onderzoeker voor een samenwerking met het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ). Heb je een passie voor data en onderzoek, sterke kwantitatieve onderzoeksvaardigheden, en wil je meewerken aan het meten, transparant maken en verbeteren van kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid en –ervaringen ? Dan is deze job iets voor jou !

Je functie

 • Je realiseert, coördineert, ondersteunt en begeleidt opdrachten, in opvolging van de projectstuurgroep en samen met de andere teamleden, voor de ontwikkeling en verwerking van de indicatorensets (data-analyse inbegrepen) en formuleert zelf voorstellen in dit kader, voor het ontginnen van de strategische data en ontsluiten van bestaande databronnen, en voor het opzetten en onderhouden van een datawarehouse.
 • Je werkt mee aan de verdere ontwikkeling van het platform Zorgkwaliteit.be, zowel inhoudelijk als bijvoorbeeld op het vlak van metadata, datawarehouse en datavisualisatie.
 • Je voert data-analyses uit, bijvoorbeeld op vlak van sectorresultaten en -evoluties, en dit voor het opstellen van sectorrapporten en voor het formuleren van beleidsaanbevelingen en het ondersteunen van beleidsvoorbereidend werk.
 • Je werkt mee aan het verder verbeteren van de interne procedures onder meer op vlak van data-analyse, bijvoorbeeld wat betreft interne en externe validatie, databeheer, informatieveiligheid, metadata, invoertools, codering, visualisatie en publicatie. Dit steeds in goede afstemming met en conform de vereisten zoals vastgesteld hierover door de Toezichtscommissie van het VIKZ.
 • Je bent een innovator en intern en extern aanspreekpunt : je neemt deel aan belangrijke werkgroepen en staat borg voor de concrete uitvoering en opvolging van de operationele taken binnen de vooropgestelde doelen. Je bent dus ook bezig met projectcoördinatie en een correcte inhoudelijke opvolging van het domein. Maar vooral zien we de nieuwe medewerker als iemand die ook het initiatief neemt tot innovatieve analyse van data, en die bruikbare data in het kader van de kwaliteit van de zorg in kaart brengt. We zien de data-analist – onderzoeker ook als iemand die andere organisaties stimuleert teneinde dataverzameling en databanken zo te organiseren dat ze voor analyse en kwaliteit van de zorg kunnen worden gebruikt.

Wat verwachten we van jou ?

 • In het bezit van een Masterdiploma in een voor deze functie relevante opleiding. Een PhD en/of relevante ervaring in wetenschappelijk onderzoek is een troef ;
 • Uitgebreide kennis van toegepaste statistiek en analyse, alsook uitgebreide ervaring met tenminste één statistisch softwarepakket, zoals SAS, R, Python, SPSS... ;
 • Ruime expertise in Excel ;
 • Vertrouwd zijn met database architecturen en het beheer ervan is een meerwaarde ;
 • Vertrouwd met databanken in de gezondheidszorg en de gebruikte codeer- en classificatiesystemen. Vertrouwdheid met IMA en kennis van Minimale Ziekenhuisgegevens is een meerwaarde ;
 • Ervaring met de zorgsector in het algemeen, en het meten van kwaliteit in de gezondheidszorg in het bijzonder, is een troef. Je bent vertrouwd met de belangrijkste principes van Evidence-Based Medicine en kan ze toepassen ;
 • Ervaring in datavisualisatie, programmeren en programmeertalen is een meerwaarde, zoals bijvoorbeeld javascript, Powershell, VBA, Python, e.d. ;
 • Vertrouwd met principes van informatieveiligheid ;
 • Goede beheersing van het Nederlands en het Engels.

En verder ?

 • Je hebt bij uitstek een wetenschappelijke ingesteldheid, een sterk synthesevermogen en analytisch en abstract denkvermogen : het vermogen om via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een systematische wijze te integreren, alternatieven uit te werken en tot een waardevolle en sluitende conclusie te komen.
 • Integriteit : het vermogen om de functie op een adequate en zorgvuldige wijze uit te oefenen, op een moreel verantwoorde manier en met in acht name van de verantwoordelijkheid en de geldende regels.
 • Kwaliteitsgericht : het vermogen om eigen werk kritisch te beoordelen en voorstellen te doen om de kwaliteit van de interne werking, procedure en van de data te verbeteren en te borgen.
 • Teamspeler, gericht op samenwerken en het realiseren van doelstellingen : het vermogen om bij te dragen aan een goede samenwerking binnen het team en tot het realiseren van de doelstellingen.
 • Je werkt zelfstandig, projectmatig en correct. Je bent leergierig en werkt je expertise continue bij.

Wat zetten we daar tegenover ?
Een voltijdse betrekking van onbepaalde duur in een intellectueel stimulerende werkomgeving, met collega’s van hoog wetenschappelijk niveau met diverse achtergronden. En dit in een organisatie met een aangename werksfeer en grote maatschappelijke impact.
Een marktconform salaris in overeenstemming met je ervaring aangevuld met o.a. maaltijdcheques en gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer. Een centraal gelegen locatie in Brussel die uitstekend bereikbaar is. De mogelijkheid tot thuiswerk (post-corona) van twee dagen per week.

Heb je interesse ?
Stuur je cv en motivatiebrief voor 20 februari 2022 naar vacatures-ima@intermut.be. Als je graag bijkomende informatie wil, kan je contact opnemen met Birgit Gielen (0474 347466).

Wat doet het IMA ?
Het Intermutualistisch Agentschap (IMA) is een data-expertisecentrum dat patiëntengegevens van de zeven Belgische ziekenfondsen samenbrengt op één platform. Ze maakt de data toegankelijk voor onderzoek en analyses die tot doel hebben de toegankelijkheid, doelmatigheid en kwaliteit van de Belgische gezondheidszorg te verbeteren. Ze stelt hiervoor open data ter beschikking in de IMA Atlas en begeleidt onderzoekers bij het gebruik van micro-data. Het IMA voert ook zelf analyses uit op de data en werkt mee aan beleidsondersteunend en universitair onderzoek.

Wat doet het VIKZ ?
Begin 2019 startte het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) met de ondersteuning en begeleiding van de zorgsectoren in Vlaanderen bij het meten, transparant maken en verbeteren van kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid en -ervaringen, met als doel het Vlaams kwaliteitsbeleid in de zorg verder te ontwikkelen en te versterken.

Het VIKZ is een onafhankelijke v.z.w., ondersteund door de Vlaamse Overheid, met als kernopdrachten :

 • ONTWIKKELEN van een kernset van kwaliteitsindicatoren, met de sector, volgens uniforme evidence based methodologie ;
 • FACILITEREN van publieke rapportering van kwaliteit via het platform Zorgkwaliteit.be ;
 • COÖRDINEREN en VERBINDEN van kwaliteitsinitiatieven in Vlaanderen, het opbouwen van een kennisnetwerk omtrent zorgkwaliteit ;
 • ORGANISEREN van activiteiten, events en overlegmomenten om sectoroverstijgende kennisuitwisseling te stimuleren en de dynamiek omtrent kwaliteit te versterken ;
 • BELEIDSIMPACT, het mee bouwen aan een toekomstgericht, geïntegreerd Vlaams kwaliteitsbeleid en het bieden van beleidsondersteuning, onder meer via de resultaten op indicatoren ;
 • STIMULEREN van onderzoek en opleiding omtrent kwaliteitsbeleid en -verbetering.

Momenteel zijn er vier sectoren actief binnen het VIKZ : algemene ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), residentiële ouderenzorg en eerstelijn. Op het platform Zorgkwaliteit.be biedt het VIKZ de zorgvoorzieningen in Vlaanderen een centraal platform om hun resultaten op het vlak van kwaliteit van zorg op uniforme wijze publiek te rapporteren en te vergelijken. De doelstelling is om Zorgkwaliteit.be in de komende jaren verder ontwikkelen naar een meer gebruiksvriendelijk platform, waarop per sector de resultaten op een kernset van wetenschappelijk onderbouwde en maatschappelijk relevante keuzedeterminerende indicatoren worden gepubliceerd en vergeleken. Dit om op basis van de bereikte zorgkwaliteit :

 1. De Vlaamse zorgzoeker te helpen bij het maken van beter geïnformeerde keuzes ;
 2. De sectoren te stimuleren tot meer gerichte kwaliteitsopvolging en -verbetering ;
 3. De bevoegde overheden te ondersteunen in beleidsvoering, bijvoorbeeld in hun opdrachten op het vlak van toezicht en handhaving.
  Om dit ambitieus traject mee uit te bouwen zijn we op zoek naar een enthousiaste teamspeler die de nodige kennis heeft op het vlak van data-analyse en onderzoek, zowel voor de ontwikkeling van de indicatorensets en verwerking van de resultaten, als de verdere ontwikkeling van het platform Zorgkwaliteit.be.